Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

25 feb Geneutraliseerde vuurwapens aangeven vóór 14 maart 2021

Ben jij in het bezit van een geneutraliseerd vuurwapen? Dan ben je verplicht om dit te laten registreren bij de gouverneur van je woonplaats.  De aangifte moet uiterlijk op 14 maart 2021 gebeuren. Wapens die nu geneutraliseerd worden, laat de proefbank registreren door de provincie. Er is ook een gewijzigde uitleenregeling voor jagers en de geldigheid van de Europese vuurwapenpas werd verkort naar vijf jaar.

Geneutraliseerde vuurwapens?

Sinds 5 juni 2020 geldt een aangifteplicht voor geneutraliseerde vuurwapens. Dit zijn wapens die vrij verkrijgbaar zijn nadat ze definitief onklaar werden gemaakt volgens strenge regels. De EU wil namelijk dat de overheid altijd op de hoogte is van wie een geneutraliseerd vuurwapen bezit. De registratie moet vermijden dat dergelijke wapens volledig anoniem zouden circuleren. Wanneer een geneutraliseerd vuurwapen via overdracht, erfenis of invoer in je bezit komt, moet het worden aangegeven.

Aangifte vóór 14 maart 2021

Heb jij een geneutraliseerd vuurwapen verworven vóór 14 september 2018? Dan moet je dit aangeven bij de gouverneur van je woonplaats. Hoe dit moet gebeuren en welke documenten je hiervoor nodig hebt, kan je lezen op onze website.

De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt je één van de afschriften van de aangifte met een registratienummer erop.

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen. Dit is strafbaar met geldboetes van 800 tot 200.000 euro en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens moeten verbeurd verklaard worden. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten waardoor alle ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

Nieuwe uitleenregeling jagers

Jagers kunnen nu eveneens wapens uitlenen via een model 9bis. Deze regeling geldt voor uitleningen van meer dan een week en een maximum van zes maanden. Voor uitleningen van minder dan een week geldt geen enkele formaliteit. Voor langdurige uitleningen moet je - voorafgaand aan de ontlening - de lokale politie van je woonplaats in kennis te stellen via het document model 9bis. Hierop vermeld je de voorziene einddatum, zodat de politie het Centrale Wapenregister kan aanpassen. Wanneer het wapen wordt teruggegeven, vul je het model 9bis aan en maak je dit over aan de lokale politie van je woonplaats om het Centrale Wapenregister opnieuw aan te passen.

Geldigheidsduur Europese vuurwapenpas

Europese vuurwapenpassen voor lange enkelschotswapens met gladde loop waren onder de vorige Europese wapenrichtlijn tien jaar geldig. De aangepaste richtlijn verkort deze termijn tot vijf jaar.

Aangifteformulieren

Uitgebreide toelichtingen en de documenten model 9bis en 9ter kan je vinden op de website van de gouverneur: https://www.cathyberx.be

Meer info?

Operationeel coördinatieteam (OCT) - Wapenbeheer
014 56 47 32
pz.glm.oct@police.belgium.eu