Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Privacy Policy

1. Algemeen

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout behandelt je persoonsgegevens met respect. Deze privacy policy beschrijft hoe we omgaan met je persoonsgegevens die ze via verschillende kanalen verkrijgen.

De politiezone respecteert hierbij de geldende privacy- en andere wetgeving:

 • de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekort AVG of GDPR genoemd);
 • de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • de wet op het politieambt;
 • de wet op de geïntegreerde politie;
 • het Strafwetboek;
 • het Wetboek van Strafvordering.

De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip: alles wat we met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, koppelen, ... 

 2. Wat zijn persoonsgegeven?

Persoonsgegeven zijn alle gegevens waarmee iemand een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren.

Rechtstreeks:   

 • met je identiteitskaartnummer of rijksregisternummer weten we onmiddellijk dat jij het bent.

Onrechtstreeks: 

 • met je naam in combinatie van je adres, geboortedatum, leeftijd en/of geslacht kunnen we je herkennen.  
 • met je e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer)
 • met foto’s, beeldmateriaal en hun bijhorende gegevens (ook wel metadata genoemd) zoals locatie of tijdstip waarmee we iemand kunnen herkennen.

Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op één of andere manier aan jou kunnen koppelen.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

Als we jouw persoonsgegevens verwerken dan gaat dit onder andere over de onderstaande gegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, ...);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies, …);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, ...);
 • gegevens over de interactie die je met ons hebt via toepassingen, e-mails, website, … 
 • gegevens voor een politionele opdracht van bestuurlijke of gerechtelijke politie met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
4. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout verwerkt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dit alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke wettelijke basis hebben of op je eigen verzoek en dus met jouw toestemming. 

Onze vijf belangrijkste juridische basissen om rechtmatig persoonsgegevens te verwerken zijn: 

 1. Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudigweg weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kan je je toestemming met kennis van zaken geven. Als je geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te verwerken, worden je persoonsgegevens niet gebruikt voor dit doel en heeft dit verder geen nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief, geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken.
 1. We verwerken je persoonsgegevens omdat je een overeenkomst bent aangegaan met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.Bijvoorbeeld als je aan onze diensten vraagt om controle te doen rond je woning tijdens je afwezigheid (vakantietoezicht).
 1. We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving of federale wetten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten.Bijvoorbeeld bij een inschrijving op een adres in onze politiezone.
 1. We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.Bijvoorbeeld bij een alcoholcontrole.
 1. In bijzondere gevallen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen.Bijvoorbeeld bij een dringende evacuatie bij een noodsituatie.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze zelf hebt verstrekt en niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als je een vakantietoezicht aanvraagt, we deze persoonsgegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld onze nieuwsbrief naar je te versturen.

5. Bewaring van jouw persoonsgegevens

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gebruikt je persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor je jouw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen. De verwerking en bewaring van je persoonsgegevens vallen onder de opgesomde wetgeving, vermeld onder punt 1. Algemeen. Daarnaast zijn de verwerkingen van bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen merendeels bepaald in de Wet op het Politieambt en bewaartermijnen waarvoor we verwijzen naar de archieflijst voor lokale politie (PLP 40) beschikbaar bij het Rijksarchief. Indien er geen wettelijke bepaling is, bewaart de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De politiezone kan je persoonsgegevens voor een langere periode bewaren indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout bewaart je persoonsgegevens in een veilige omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Ze zorgt ervoor dat je gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen, heeft de politiezone technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

6. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor haar lokale gegevens en lokale gegevensbanken. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van onze politiezone zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen alleen bij de diensten en de medewerkers terecht die ze nodig hebben voor hun werk.

Voor de federale politionele gegevensbanken zijn de bevoegde ministers verwerkingsverantwoordelijke zijnde voor bestuurlijke gegevens minister van Binnenlandse Zaken en voor gerechtelijke gegevens de minister van Justitie. De toegangen voor deze gegevensbanken worden geregeld volgens de gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, B.S., 18 juni 2002.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de overzending naar het Openbaar Ministerie en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

Meestal staat in de geldende wetgeving of omzendbrieven van het Openbaar Ministerie of bevoegde ministers de modaliteiten van deze  gegevensuitwisseling beschreven. Bij gebrek aan dergelijke bepalingen sluit de politiezone in overeenstemming met de geldende wetgeving dan een protocol waarin afspraken gemaakt worden over die gegevensuitwisseling. Hier vind je onze protocollen terug.

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten. 

7. Welke rechten heb je?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond, beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te houden over je persoonsgegevens.

1. Recht op informatie

In het kader van de transparantieplicht is de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Recht op toegang

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout meedeelde, in te kijken en – indien technisch mogelijk – aan jou te laten overdragen in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm zodat je ze zelf kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor vragen we wel een bewijs van identiteit, zodat we zeker zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Als je vraagt om je gegevens in te kijken:

 • kan je hiervoor langskomen op het Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 in 2440 Geel
 • kunnen we je gegevens per mail bezorgen
 • kunnen we je gegevens op papier afdrukken en opsturen naar je domicilieadres

3. Recht op verbetering

Je kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren.

4. recht op verwijdering

De betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut.

5. Recht op intrekken van je toestemming

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan je op elk moment je toestemming intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de al uitgevoerde verwerkingen. In de mate van het mogelijke proberen we echter ook de al uitgevoerde verwerkingen aan te passen. Dit recht kan echter worden beperkt.

Bovendien heb je het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Als je belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zullen we stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan kunnen je rechten worden beperkt indien het een noodzakelijke en evenredige maatregel is om:

 1. belemmering van strafrechtelijke of andere gereglementeerde onderzoeken, opsporingen of procedures te voorkomen;
 2. nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen te voorkomen;
 3. de openbare veiligheid te beschermen;
 4. de nationale veiligheid te beschermen;
 5. de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
8. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.). 
  Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

  Controleorgaan op de politionele informatie   
  Leuvenseweg 48 
  1000 Brussel       
  E-mail: info@controleorgaan.be
 • in alle overige gevallen kan het verzoek per mail worden verstuurd aan de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op pz.glm.dpo@police.belgium.eu. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout stelt je binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

  Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer je verzoek kennelijk ongegrond, buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, mag de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of je verzoek weigeren.

  Zorg ervoor dat het altijd duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (b.v. per mail, per post, mondeling, …) je de informatie wilt krijgen. Hou er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.
9. Vragen of opmerkingen

Heb je vragen over hoe de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout je persoonsgegevens verwerkt, contacteer dan onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO). Dit kan via mail op pz.glm.dpo@police.belgium.eu of per post naar Veiligheidshuis Ter Stokt, DPO politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, Stelenseweg 92, 2440 Geel

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kan je een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien je van mening bent dat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout je rechten niet naleeft of dat een verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Je hebt altijd ook het recht om klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in de Europese Economische Ruimte: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl#member-be

11. Update van deze privacy policy

Deze policy wordt regelmatig geüpdatet. Je kan hem best regelmatig consulteren om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

12. Contactgegevens