Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

mei 2020 Herrie met de buren?

Burenruzies zijn van alle tijden. Een kraaiende haan, te luide muziek, blaffende honden, overhangende takken,  overlast door afval, ... Het zijn vaak dergelijke kleine ergernissen die omwille van een slechte of gebrekkige communicatie met de buren voor heel wat problemen en gekibbel kunnen zorgen. Situaties dreigen dan te escaleren.

Nu iedereen, gezien de huidige maatschappelijke situatie, veilig in zijn eigen “kot” moet blijven, kunnen deze irritaties ervoor zorgen dat oude burenruzies opnieuw opflakkeren, maar ook dat nieuwe vetes ontstaan.

Vaak wordt in dergelijke gevallen onmiddellijk beroep gedaan op politie, zonder eerst de buren even aan te spreken. Ervaring leert ons echter dat een goed gesprek de sleutel tot succes is en vaak al volstaat om conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen. Wij stellen hieronder enkele tips voor om het niet uit de hand te laten lopen.

  1. Praat met je buur en ga in dialoog

Soms is de hinder die je ondervindt gebaseerd op onwetendheid van jouw buur of gewoon op misverstanden. Een goede communicatie met je buren is dus zeer belangrijk. Het zorgt niet alleen voor een aangename sfeer, maar ook dat problemen bespreekbaar zijn en blijven. Dialoog is dus zeer belangrijk, niet in het minst ten tijde van Corona.

  1. Wanneer praten niet zo goed lukt

Soms is het moeilijk om je te uiten en duidelijk te formuleren waar het schoentje precies wringt. Dan kan je je buur ook op de hoogte brengen met een beleefd kaartje en zo het contact en de dialoog levende houden. Laat je buren bijvoorbeeld weten dat je nieuw bent in de straat en graag wilt kennismaken. Dat je een feestje geeft en hem of haar graag wilt laten weten dat je heel wat volk ontvangt en er muziek gespeeld zal worden. Of dat je op vakantie vertrekt en hoopt dat je buur mee een oogje in het zeil houdt tijdens jouw afwezigheid.

  1. Spreek je wijkagent aan

Daarnaast kan je ook steeds beroep doen op de wijkagent. De wijkagent weet immers graag wat er reilt en zeilt in zijn of haar buurt en ziet er op toe dat de bewoners goed met elkaar kunnen samenleven. Levert de dialoog, al dan niet schriftelijk, met je buur niets op dan kan je altijd je wijkagent even aanspreken. Hij of zij zal je probleem aankaarten bij de buren en zo proberen om samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. De naam en contactgegevens van jouw wijkagent vind je terug op onze website.

  1. Nodig een burenbemiddelaar uit

Burenbemiddeling is een andere manier om conflicten tussen buren aan te pakken. Burenbemiddelaars zijn geen politiemensen en focussen op het herstel van de communicatie tussen buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Vrijwillige bemiddelaars komen langs bij je thuis om te luisteren naar je bezorgdheid. De bemiddelaar gaat daarna ook langs bij je buur om naar zijn of haar verhaal te luisteren. Nadien is er een gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdto zo dat conflicten escaleren en de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Je kan rechtstreeks contact opnemen met de dienst burenbemiddeling zonder je wijkagent hierbij te betrekken: Jos Delarbre, coördinator burenbemiddeling politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, 014 56 47 33, jozef.delarbre@police.belgium.eu  

  1. Meld de klacht officieel

Hoewel onze medewerkers steeds trachten om bemiddelend op te treden, is het niet altijd mogelijk om tot een consensus te komen met alle partijen. Gaat het over stalking of pestgedrag dat blijft duren, dan kan je hiervoor een klacht indienen bij de politie. Jouw klacht wordt dan genoteerd en overgemaakt aan het Parket dat mogelijk een strafrechtelijke sanctie kan opleggen. Al hoeft het natuurlijk niet zo ver te komen.

  1. Ga ten rade bij het Vredegerecht

Je kan namelijk ook altijd terecht bij het Vredegerecht om een uitspraak te doen over het probleem dat zich stelt. Dit hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een proces aangezien de vrederechter het probleem mogelijk ook kan oplossen via een verzoeningsprocedure. Mochten alle voorgaande stappen niet werken, dan kan je je eventueel nog wenden tot de burgerlijke rechtbank.

Maar zoals we al aanhaalden: communicatie is de sleutel tot succes! Laat ergernissen dus niet escaleren, maar bespreek ze met je buur. Want ook in coronatijden geldt: beter een goede buur, dan een verre vriend.  

Bron: PLOT, Provincie Limburg, Lokale Politie Vlaamse Ardennen, www.unia.be

x

Gewijzigde dienstverlening door coronacrisis

Onze politiezone zet nu hoofdzakelijk in op dringende politiehulp en het toezien op het naleven van de afgekondigde maatregelen.

Dienstverlening politie
Vragen corona?

Naar het digitaal loket