Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Over de politiezone

Werken of stage lopen bij de politie


Wat?
Werken?

Wil je bij de politie werken? Of wil je je hierover informeren? Contacteer dan het team faciliteiten en administratie (TFA) van de politiezone. Een contactpunt rekrutering kan je meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn. Je kan ook bij de federale politie inlichtingen inwinnen. De federale politie verzorgt de rekrutering voor zowel de federale als de lokale politie.

Bij de politie werken niet alleen politieambtenaren, maar ook administratieve medewerkers zonder politiebevoegdheid. Burgers die bij de politie werken, hebben meestal een ondersteunende functie (ICT, boekhouder, administratie, communicatie, onthaal,  …) en zorgen ervoor dat de politieagenten zoveel mogelijk op straat kunnen zijn.

Stage?

Volg je een administratieve opleiding of studeer je een richting die toekomstmogelijkheden biedt in de politiewereld (maatschappelijk werk, criminologie, ...) en ben je op zoek naar een stageplaats? Dan kan je terecht bij de politiezone. We hebben jaarlijks een aantal stagiairs. Omwille van de grote vraag naar stages kunnen we jammer genoeg niet op elke vraag ingaan.

Voor wie?
 • Iedereen die bij de politie wil werken.
 • Studenten in opleiding in een erkende school of instelling die een administratieve opleiding of een studierichting aanbiedt met werkkansen bij de politie.
Hoe?
Werken bij de politie?
Stage bij politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
 • Contacteer het team faciliteiten en administratie van de politiezone.
Voorwaarden?

Om aan de selectieproeven voor een uniformfunctie deel te mogen nemen, moet je voldoen aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden voldoen:

 • De Belgische nationaliteit bezitten.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg.
 • Ten minste 17 jaar oud zijn.
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten.
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier.
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard.
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn.
 • In het bezit zijn van het vereiste diploma of evenwaardig getuigschrift of kunnen aantonen dat je in je laatste jaar zit. Basiskader: diploma hoger secundair onderwijs. Hoofdinspecteur: bachelordiploma. Officier: masterdiploma.
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader.

Om aan de selectieproeven voor een burgerfunctie deel te mogen nemen, moet je voldoen aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg.
 • Ten minste 17 jaar oud zijn.
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • Een motivatiebrief opstellen.
 • Houder zijn van het vereiste diploma of evenwaardig getuigschrift. Niveau D: diploma lager secundair of geen diploma. Niveau C: diploma hoger secundair onderwijs. Niveau B: bachelordiploma. Niveau A: masterdiploma.