Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

jul 2020 Jouw tuin een summerproof vakantieparadijs? Hou het gezellig en vermijd geluidsoverlast.

Geluid is alomtegenwoordig in onze leefomgeving: een vliegtuig dat overvliegt, een trein die passeert, de buurman die de haag scheert, een bouwwerf in de buurt, kinderen die buiten spelen, de buren die een feestje hebben tot in de vroege uurtjes, … Het zijn meestal vertrouwde geluiden die zelfs geruststellend zijn, maar evengoed behoorlijk op onze zenuwen kunnen werken en overlast kunnen veroorzaken. Zeker nu deze zomer meer mensen zullen kiezen voor een staycation in plaats van een vacation, waarbij ook de eigen tuin wordt omgetoverd tot een summerproof vakantieparadijs, kan die frustratie uiteraard toenemen.

Objectief versus subjectief

Het is perfect mogelijk om de intensiteit van geluid te meten aan de hand van decibels. Dit is een objectieve beoordeling van het geluid. Daarnaast is geluid natuurlijk ook erg persoonlijk: elke persoon ervaart geluid op een andere manier. Een geluid dat door de ene persoon amper wordt opgemerkt, kan voor een andere persoon ondraaglijk zijn en als overlast worden ervaren.

Storend of niet storend?

Hoe we geluid ervaren kan verschillen van moment tot moment en hangt af van een combinatie van verschillende factoren:

 • Onze activiteit op dat moment.
  Als we een groot feest bijwonen, zullen we veel meer lawaai kunnen verdragen dan wanneer we bijvoorbeeld aan het studeren zijn.
 • De gevoelens die verbonden zijn met bepaalde geluiden.
  Op iemand die erg bang is voor onweer zal een donderslag heel wat meer impact hebben dan op iemand die helemaal niet bang is.
 • De herhaling en frequentie van een bepaald geluid.
  Hoe vaker een bepaald geluid terugkeert, hoe meer hinder het zal veroorzaken. Denk maar aan de mensen die vlakbij een luchthaven of treinspoor wonen.
 • De relatie die we hebben met de veroorzaker van het geluid.
  Doorgaans zijn we veel minder gevoelig voor lawaai dat door onszelf, door naaste familie, vrienden of door eigen dieren wordt voortgebracht. Het geblaf van onze eigen hond wordt bijvoorbeeld als veel minder storend ervaren dan dat van de hond van de buren.
 • De verwachtingen.
  Als we van tevoren weten dat er lawaai op komst is, bijvoorbeeld door een buurtfeest, is dat gemakkelijker te verdragen omdat we ons erop kunnen instellen.
 • Onze dagelijkse omgeving en gewoontes.
  Dat hangt nauw samen met wat we gewend zijn. Iemand die in een grote stad woont zal meer verkeerslawaai gewoon zijn en er dus veel minder last van hebben dan iemand die in een rustige, landelijke omgeving woont.
 • Onze individuele gevoeligheid.
  Die hangt bovendien samen met onze gezondheid en onze affectieve en emotionele toestand. Als we zwaar onder stress staan of ons lichamelijk niet goed voelen, zullen we veel minder lawaai kunnen verdragen dan normaal.
Bepalingen geluidsoverlast in politiecodex

De perceptie van geluid is dus voor iedereen anders. Om het algemeen belang van iedereen te garanderen, zijn er algemene regels en bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in de politiecodex van onze zone. In deze politiecodex vind je in Deel 3, hoofdstuk 2 en 3 de algemene en specifieke bepalingen in verband met geluidsoverlast. Overtredingen hierop kunnen een GAS-sanctie opleveren.

Wat mag, wat mag niet?

Volgens de politiecodex is iedereen verplicht om de rust en stilte te respecteren en zich zodanig te gedragen dat anderen door het lawaai niet gehinderd worden. Daarom is het in onze politiezone verboden om tussen 22 en 7 uur nachtgerucht of nachtrumoer te maken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. Ook overdag – tussen 7 en 22 uur – mag je de inwoners niet meer dan noodzakelijk door geluid hinderen en moet je de nodige voorzorgen nemen om de rust van anderen te garanderen. Gras afrijden mag dus op alle dagen van de week als het maar tussen 7 en 22 uur gebeurt.

Geef je een feestje met muziek? Hou dan rekening met je buren en zet de volumeknop niet te luid. Er geldt hiervoor een maximumlimiet van 85 decibels. Dit kan je vergelijken met het geluid van hard geschreeuw, een drukke weg, een mixer met ijs, lawaai op een schoolplein, …

Wat doen bij geluidsoverlast?

Het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld het feestje van je buur met veel lawaai verloopt en ook na 22 uur nog doorgaat. Wat kan je dan doen? Probeer eerst zelf met je buur in gesprek te gaan. Volgt er geen oplossing en blijft de geluidsoverlast aanhouden, dan kan je hiervoor de politie bellen op het algemeen noodnummer 112 of op 014 56 47 00. Dit hoeft niet altijd te leiden tot een proces-verbaal, soms is een tussenkomst en waarschuwing van de politie voldoende om de overlast te laten stoppen. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze waarschuwing en er uiteindelijk toch een proces-verbaal wordt opgesteld, dan wordt dit overgemaakt aan de gemeentelijk sanctionerend ambtenaar. Zij kan ervoor kiezen om via bemiddeling tot een oplossing te komen, vooraleer een boete op te leggen.

Maar probeer het zover niet te laten komen. Een goede verstandhouding met je buren kan hierin al veel doen: sla regelmatig een praatje, help elkaar af en toe een handje, hou elkaar op de hoogte als je een feestje geeft of nodig hen uit, … Wees ook een beetje verdraagzaam en maak een onderscheid tussen een éénmalig feestje en regelmatige geluidsoverlast.

Is het een probleem dat zich wel vaker voordoet of al langer aansleept, en kom je er zelf met je buren niet uit, dan kan je altijd je wijkagent contacteren. Hij of zij zal je probleem aankaarten bij je buur en zo proberen om samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. De contactgegevens van je wijkagent vind je terug op onze website.

Burenbemiddeling is een andere manier om conflicten tussen buren aan te pakken. Burenbemiddelaars zijn geen politiemensen en focussen op het herstel van de communicatie tussen buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Vrijwillige bemiddelaars komen langs bij je thuis om te luisteren naar je bezorgdheid. De bemiddelaar gaat daarna ook langs bij je buur om naar zijn of haar verhaal te luisteren. Nadien is er een gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt zo dat conflicten escaleren en de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Je kan rechtstreeks contact opnemen met de dienst burenbemiddeling zonder je wijkagent hierbij te betrekken: Jos Delarbre, coördinator burenbemiddeling politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, 014 56 47 33, jozef.delarbre@police.belgium.eu 

Een klacht indienen moet als noodoplossing worden gezien. Hoewel onze medewerkers steeds trachten om bemiddelend op te treden, is het niet altijd mogelijk om tot een consensus te komen met alle partijen. Gaat het over stalking of pestgedrag dat blijft duren, dan kan je hiervoor een klacht indienen bij de politie. Jouw klacht wordt dan genoteerd en bezorgd aan het Parket dat mogelijk een strafrechtelijke sanctie kan opleggen.

Kiest u dit jaar dus ook voor de all-in van uw eigen Home Sweet Home-vakantie, hou het dan gezellig voor iedereen en vermijd onnodig geluidsoverlast!

Bron: www.secunews.be

 

x
Dienstverlening tijdens coronacrisis
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

Vragen corona?

Naar het digitaal loket