Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

okt 2020 Dier(en) in huis? Zorg er goed voor!

 

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft oog voor iedereen, … ook voor dieren. We stellen vast dat dierenverwaarlozing en -mishandeling meer en meer voorkomt. We zien dat deze feiten van dierenverwaarlozing helaas ook vaak verweven zijn met andere strafrechtelijke feiten (geweldsdelicten, drugsproblematiek, intrafamiliaal geweld, …) en andere vormen van overlast (verwaarlozing, onhygiënische woningen, geurhinder en lawaaioverlast, …). De ‘baasjes’ kunnen of willen hen niet de nodige zorg en aandacht geven. Men laat de dieren ergens achter en/of laat hen aan hun lot over. Daarom werd dierenwelzijn ook opgenomen als één van de prioriteiten in het Zonaal Politieplan 2020-2025.

Een dier in huis is leuk
Dieren hebben een positief effect op mensen. Ze spelen vaak een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen, geven mensen een goed gevoel en zijn meestal aangenaam gezelschap. Maar een dier in huis halen, brengt ook verplichtingen met zich mee.

Dierenwelzijnswet
De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dateert van 14/08/1986 en werd daarna meerdere keren gewijzigd en/of aangevuld. Deze wet wordt afgekort ‘de dierenwelzijnswet’ genoemd en dient als basis voor de meerderheid van alle tussenkomsten. De voornaamste artikels van deze dierenwelzijnswet zijn de volgende:

 • Artikel 1 = dierenmishandeling: "Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak verminking, een letsel of pijn ondergaat.”
 • Artikel 4 = dierenverwaarlozing: "Iedere persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen".

Toezicht naleving dierenwelzijnswet
Politiemedewerkers zijn belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswet. Het is de rol van de politie om klachten en meldingen ernstig te nemen. Bij tussenkomsten moeten kwaliteitsvolle vaststellingen gedaan worden en kwaliteitsvolle processen-verbaal opgemaakt worden. Ook tijdens andere interventies en de reguliere opdrachten moet er aandacht zijn voor het dierenwelzijn.

Hoe dierenverwaarlozing melden?
Iedereen kan dierenverwaarlozing melden via ons digitaal loket of via je wijkagent. Verkeert een dier in nood, dan bel je onmiddellijk het algemeen noodnummer 112.

Hoe gaan we hiermee in onze politiezone aan de slag?

 • Je melding wordt verder onderzocht door de collega’s met specialisatie dierenwelzijn.
 • We werken nauw samen met de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.
 • In eerste instantie proberen we de eigenaars van de dieren op hun verplichtingen te wijzen en maken we afspraken om op korte termijn het welzijn van de dieren te verbeteren.
 • Indien deze afspraken niet worden nageleefd en de toestand van de dieren verbetert niet, stellen we een proces-verbaal op en blijven de situatie opvolgen. In sommige gevallen gaan we over tot inbeslagname en trachten we de eigenaar te overhalen afstand te doen van het dier en het toe te vertrouwen aan een asiel of opvangcentrum van waaruit een nieuwe thuis wordt gezocht. Wanneer er een proces-verbaal wordt opgesteld riskeert de eigenaar gerechtelijke vervolging of een geldboete.
 • Bij extreme gevallen van verwaarlozing of mishandeling wordt het dier onmiddellijk in beslaggenomen. De inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid beslist dan verder wat er moet gebeuren.

Chippen van honden en katten verplicht
Regelmatig worden we geconfronteerd met loslopende honden – soms ook paarden, schapen of andere dieren – op de openbare weg. Dit kan gevaarlijk zijn en verkeershinder of - ongevallen veroorzaken. Wij doen dan al het mogelijke om het dier te (laten) vangen en voor een tijdelijke opvangplaats te zorgen. Soms vangen inwoners zelf loslopende dieren op. Wanneer deze dieren geïdentificeerd zijn met een chip, kunnen we sneller de eigenaar contacteren.

In België moeten volgende honden geïdentificeerd zijn met een chip en geregistreerd worden in de centrale databank DogID:

 • alle honden vóór ze acht weken oud zijn;
 • alle honden vóór ze verkocht of weggegeven worden;
 • alle honden die uit het buitenland komen en minstens zes maanden in België gaan verblijven;
 • alle honden als je met hen naar het buitenland wil reizen. Binnen de landen van de EU is daarvoor de chip verplicht.

De identificatie en registratie gebeurt door een dierenarts. Wijzigingen (overlijden, verhuis, nieuwe eigenaar) moet je doorgeven aan DogID via het kaartje dat je samen met het registratiebewijs hebt ontvangen.

In België moeten volgende katten geïdentificeerd zijn met een chip en geregistreerd worden in de centrale databank CatID:

 • alle katten vóór ze twaalf weken oud zijn;
 • alle katten voor ze weggegeven of verkocht worden;
 • alle katten uit het buitenland, als ze langer dan zes maanden in België gaan verblijven;
 • alle katten als je met hen naar het buitenland wil reizen. Binnen de landen van de EU is daarvoor de chip verplicht.

Als je kat al is geregistreerd in een andere databank, moet je ze niet opnieuw in CatID registreren. De identificatie en registratie gebeurt door een dierenarts. Bij katten worden wijzigingen in de gegevens door de dierenarts doorgegeven.

Wat als een chip niet leesbaar is of de eigenaar reageert niet?
Voor dieren waarvan we de eigenaar niet kunnen terugvinden, lanceren we een oproep op onze sociale media. Reageert de eigenaar niet, dan gaat het dier naar een gespecialiseerd opvangcentrum. Het wordt daar 15 dagen opgevangen en verzorgd. Meldt de eigenaar zich in deze periode, dan kan hij het dier daar ophalen. Na deze periode wordt het dier voor adoptie aangeboden.

Gevolgen voor de eigenaar van loslopende dieren

 • Wanneer een dier ontsnapt of onbeheerd wordt aangetroffen, kan de eigenaar van het dier een proces-verbaal in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) krijgen. De GAS-ambtenaar kan een boete tot 350 euro opleggen.
 • De gemaakte kosten voor het vangen of het verzorgen van de dieren worden teruggevorderd van de eigenaar.
 • Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het veilig bijhouden van zijn of haar dieren. Ook wanneer je de afsluitingen niet voldoende onderhoudt, zodat de dieren kunnen gaan lopen, riskeer je een GAS-boete.

Bronnen: