Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Diefstal, Inbraak & Verlies

Bewakingscamera's aangeven


Wat?

De camerawetgeving is van toepassing op de bewakingscamera's. Dat zijn camera’s die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen. Zij hebben tot doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen en/of op te sporen.

Elke eigenaar van een bewakingscamera is verplicht om:

 1. De bewakingscamera zelf te registreren op www.aangiftecamera.be;
 2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
 3. De bewakingscamera kenbaar te maken met het pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats.

Voorbeelden van camera’s die GEEN bewakingscamera’s zijn:

 • Camera’s die gebruikt worden voor het filmen van een feest.
 • Camera’s die gebruikt worden in een toeristisch kader.
 • Camera’s die gebruikt worden door een natuurlijk persoon om de binnenkant van zijn of haar privéwoning te filmen voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.
 • Videoparlofonen die uitsluitend gebruikt worden om mensen te herkennen die zich aanmelden aan de deur.
Hoe registreren?
 • Sinds 25 mei 2018 moet elke bewakingscamera aangegeven worden via www.aangiftecamera.be. De aangiften kan op geen enkele andere manier gebeuren, ook niet via het politiecommissariaat.
 • De registratie moet gebeuren door de verwerkingsverantwoordelijke, dit is de persoon die beslist heeft om de camera te plaatsen en de doeleinden ervan bepaalt. De installateurs of firma van de bewakingscamera zijn niet verantwoordelijk voor de aangifte van hun klanten.
 • De registratie van de bewakingscamera moet gebeuren vooraleer je hem in gebruik neemt.
 • De aangifte moet je jaarlijks valideren en, indien nodig, actualiseren.
 • De registratie van de bewakingscamera is volledig gratis.
 • Consulteer hier de gebruikshandleiding van het aangiftesysteem voor je camera.
Register beeldverwerkingsactiviteiten?

De verwerkingsverantwoordelijke moet ook een register bijhouden van de beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen.

 • Dit register moet schriftelijk opgesteld worden, al dan niet elektronisch, moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 • Het register van de beeldverwerkingsactiviteiten moet actueel zijn en de gegevens die erin staan moeten correct zijn.
 • Het register moet bijgehouden worden zolang de verwerkingsverantwoordelijke beeldverwerkingsactiviteiten uitvoert met de bewakingscamera.
 • Het register moet aan de GBA ter beschikking worden gesteld, als ze hierachter vraagt.
 • De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit register.
 • Kijk hier voor een voorbeeldmodel van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Pictogram om aan te geven dat er camerabewaking is?

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om een pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats aan te brengen dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Dit dient om de betrokken personen te informeren dat zij gefilmd worden. Het model van en de vermeldingen bij het pictogram is bij koninklijk besluit vastgelegd. Het gaat om onderstaand pictogram. Een ander pictogram mag niet gebruikt worden. Consulteer hier welke afmetingen vereist zijn voor bepaalde type bewakingscamera’s.

Onder de tekening van de camera moeten volgende vermeldingen in deze volgorde staan:

 • ‘Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007’
 • De naam van de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.
 • Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres en/of telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke kan bereikt worden.

Deze vermeldingen zijn belangrijk voor de gefilmde personen zodat zij weten dat de camera een bewakingscamera is, wie verantwoordelijk is en hoe ze hun rechten moeten uitoefenen (met name recht op toegang).