Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

sep 2021 Agressie maakt het werk van hulpdiensten extra zwaar

Geweld en agressie door cliënten, patiënten, omstaanders of anderen tegen hulpverleners en ordediensten is altijd ontoelaatbaar. En toch blijkt dergelijke vorm van agressie een groeiend maatschappelijk probleem dat de laatste tijd jammer genoeg steeds vaker de krantenkoppen haalt. Vooral in grootsteden komen deze aanvallen regelmatig voor, maar ook in kleinere gemeenten zijn hulverleners en ordediensten vaak kop van jut.

Coronapandemie extra trigger

Hoewel ambulanciers, brandweerlieden, (spoed)verpleegkundigen of -artsen, politie, … in het verleden tijdens de uitvoering van hun taken wel al eens af te rekenen kregen met verbaal, fysiek of zelfs psychisch geweld, kent het probleem in deze coronatijd een echt hoogtepunt. Volgens Idewe, een dienst inzake preventie en welzijn op het werk, is deze agressie een mogelijke stressreactie van burgers als uitlaatklep van frustraties. De huidige coronacrisis blijkt dus een extra trigger te zijn voor agressie-incidenten. Zo werden onze mensen de afgelopen periode meermaals het slachtoffer van bijvoorbeeld spuwincidenten.

Not ‘part of the job’

Het is echter betreurenswaardig te moeten vaststellen dat dergelijke voorvallen door de buitenwereld vaak worden afgedaan als ‘part of the job’. Via deze weg proberen we dan ook iedereen te sensibiliseren. Want alleen samen kunnen we werk maken van een veilige werksituatie voor hulpverleners en ordediensten die dagelijks in de weer zijn voor de veiligheid van ons allemaal.

Heb respect voor hulpverleners
  • Denk na, gebruik je gezond verstand en laat hulpverleners ongestoord hun werk doen zonder daarbij verbaal of fysiek agressief uit de hoek te komen. Alleen zo kunnen zij (op tijd) de nodige hulp bieden.  
  • Weet dat deze mensen altijd uitrukken met als enige doel anderen te helpen. Geef ze dan ook de nodige ruimte om datgene te doen waarvoor ze werden opgeleid en waarin ze uitblinken. Respecteer bij de uitvoering van hun taken dus steeds hun persoonlijke ruimte.
  • Hulpverlenings- en ordediensten leren tijdens hun opleiding hoe ze moeten omgaan met agressie en geweld. Zij verwerven daarbij bepaalde inzichten en vaardigheden die je als hulpverlener nodig hebt om in veilige arbeidsomstandigheden te kunnen werken. Uiteraard zijn ook zij maar mensen. Benader hulpverleners en ordediensten altijd op een respectvolle manier, dan zullen zij hetzelfde doen.
  • Heb naast de mens ook respect voor het werk dat ze leveren. Misschien moet je zelf ooit beroep doen op hun diensten.
  • Merk je dat anderen niet respectvol met hulpverleningsdiensten omgaan, kom dan voor hen op en laat hen merken dat ze gesteund worden.
Cijfers geweld tegen politie

In 2020 werden er voor onze politiezone 26 dossiers van geweld tegen politieagenten aangemeld bij het parket. Hiervan zijn nog acht onderzoeken lopende. Van de 18 afgehandelde dossiers werd er aan 17 effectief gevolg gegeven.

Ook andere sectoren

Naast hulpverleners en politie zijn er natuurlijk ook nog andere sectoren en beroepen die te kampen hebben met agressie, waaronder openbare vervoersmaatschappijen, afvalophalers, medewerkers in de welzijnssector, onderwijs, ... Ook voor hen geldt deze oproep, want wie anderen helpt mag nooit zelf slachtoffer worden.

Ken je de veiligheidsberoepen? Een eerste actie van de campagne 'Wederzijds Respect'

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang. Om deze relatie te bevorderen werd de campagne 'Wederzijds Respect' ontwikkeld. Elkaar beter kennen, leidt tot meer respect voor elkaar. Daarom worden als eerste de verschillende veiligheidsberoepen en hun taken en opdrachten toegelicht. Daarna wordt elke maand een veiligheidsberoep in the picture gezet. In september komt de politie als eerste aan bod. De ‘vuistjes’ als verbindende begroeting zullen hierin prominent aanwezig zijn.

De campagne 'Wederzijds Respect' is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en preventie) in samenwerking met de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Sociale dienst van de politie (SSD vzw) en de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Meer info hierover vind je op: www.besafe.be.

Bronnen