Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

23 mrt 16 Krachtige wijkagenten zorgen voor een krachtig politiekorps

De politiezone heeft twintig wijkagenten, waarvan twaalf in de stad Geel, vijf in de gemeente Laakdal en drie in Meerhout. Op minder dan twee jaar tijd zijn er daarvan zes vertrokken (of gaan binnen heel korte tijd vertrekken). Dit, samen met de veranderende verwachtingen ten aanzien van de politie en de veranderende maatschappelijke tendensen, vormde het uitgelezen moment om de wijkwerking in onze zone opnieuw onder de loep te nemen. Dit is dan ook gebeurd. Nieuwe collega’s staan te trappelen om als krachtige wijkagenten een nauwe band op te bouwen met hun buurtbewoners en samen met hen en samen met de rest van het politiekorps in te staan voor veiligheid van 65.000 inwoners. Veiligheid is immers een gedeelde zorg van inwoners, politie en overheden!

Wijkagent hoeksteen van politiezorg

Al sinds de politiehervorming kiezen de politieke overheden voor een gemeenschapsgerichte politiezorg waarbij de wijkwerking de hoeksteen van de politiezorg is. Sindsdien werd in onze wijkwerking aanzienlijk geïnvesteerd. Op dit ogenblik zijn er twintig wijkagenten waarvan er één ook de rol van studentenagent op zich neemt.

Veranderende maatschappij

De maatschappij verandert voortdurend en de verwachtingen ten aanzien van politiewerk zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. De wetgeving is complexer en moeilijker geworden. Elke dag komen er nieuwe regeltjes. De maatschappij wordt individualistischer en verzuring neemt toe. Rechten nemen de bovenhand op plichten. De verwachtingen naar de politie worden steeds diverser en hoger. Het geloof in overheid en het gezag van politie in het bijzonder neemt af. De rol van politie in de maatschappij wordt steeds kritischer bekeken. Er is een voortdurende vraag naar verantwoording door de politie. Communicatie moet steeds sneller en via tal van kanalen gebeuren. Van de politie wordt een uitermate grote voorbeeldfunctie verwacht. En tegelijkertijd moet er meer gepresteerd worden met minder geld. In dit spanningsveld wordt voortdurend gekeken hoe de politie steeds efficiënter en effectiever kan optreden.

Integriteit en vertrouwen

De bevolking is de belangrijkste partner om mee samen te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid is immers een gedeelde zorg. Hiervoor is er vertrouwen nodig. Dit vertrouwen kan je als overheidsinstantie en als politiedienst in het bijzonder, verdienen door integer te handelen. Hiervoor moet iedere politieagent handelen volgens waarden en normen die in onze leefomgeving gelden.

Voor een wijkagent houdt dit ook in dat, ondanks de sterke integratie in of betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, hij in alle omstandigheden de vrijheid van handelen heeft en blijft behouden om alle taken, preventief en repressief, van een politieambtenaar te kunnen uitoefenen.

Om die onafhankelijkheid te bewerkstelligen in de huidige maatschappelijke context is de politiezone geen voorstander meer van een wijkagent die werkt in de wijk waar hij woont.

Nieuwe visie

Om de ‘wijkwerking’ beter af te stemmen op de verwachtingen en rekening houdend met alle nieuwe tendensen en evoluties, was een nieuwe doorstart van de wijkwerking in onze politiezone noodzakelijk. Daar werd de afgelopen maanden aan gewerkt.

Van de nieuwe wijkagent verwachten we dat hij een echte ‘regisseur’ van de veiligheid wordt in zijn wijk. Dit houdt in dat hij problemen oppikt, dat hij ze analyseert, mee nadenkt over mogelijke oplossingen, dat hij de juiste mensen van politie maar ook inwoners, overheden en andere diensten betrekt bij het uitvoeren van de oplossing en dat hij ook nagaat of de oplossing voldoet en er ook feedback over geeft aan de buurt waar het probleem zich voordoet.

Vier wijkgebieden met elk vijf wijkomschrijvingen

Onze politiezone is ingedeeld in vier wijkgebieden. Zij zijn allemaal gekoppeld aan een interventieteam. En ze worden elk geleid door een hoofdinspecteur-wijkcoördinator en vijf wijkagenten. De wijkteams worden administratief ondersteund door een halftijdse administratief medewerkster. In de wijkteams Laakdal en Meerhout is ook nog een inspecteur-onthaalmedewerker voorzien.

Elk wijkteam is ingedeeld in vijf wijkomschrijvingen met een gemiddeld aantal inwoners van 3250. In de stad Geel zijn er twaalf wijkomschrijvingen. Twee wijkomschrijvingen worden om organisatorische redenen gekoppeld aan de drie wijkomschrijvingen van de gemeente Meerhout. In de gemeente Laakdal zijn er vijf wijkomschrijvingen. In de stad Geel is ook een studentenagent/wijkagent werkzaam die zich richt op de studentenpopulatie in de gehele stad en heeft een geografisch beperkte wijkomschrijving als wijkagent.

Nieuwe wijkagenten

Op minder dan twee jaar tijd vertrokken of vertrekken zes van de twintig wijkagenten. Vijf ervan gingen of gaan binnenkort met pensioen. Eentje gaat andere horizonten verkennen. Dit was meteen ook de gelegenheid om met veel nieuw bloed aan de toekomst te beginnen. Bovendien kozen twee wijkagenten om in deze carrousel van wijk te veranderen.

Filmpje

Leer de nieuwe wijkagenten kennen via dit filmpje.

Contactgegevens wijkagenten

Zoek je de contactgegevens van je wijkagent? Ga naar www.pzglm.be en geef je gemeente en straat in.

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu